obchodní podmínky

Upravují smluvní vztah mezi klientem a provozovatelem o poskytování digitálních služeb.

1. Provozovatel

Společnost RIMADO s.r.o. se sídlem: Bílenecké náměstí 6/4, Praha 8 - Dolní Chabry, IČ: 24795801, zapsaná Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 175384, bankovní spojení: 2300112193/2010, je provozovatelem internetového portálu www.onlinekasa.cz.

2. Klient

Objednavatelem je fyzická nebo právnická osoba, která si objedná služby společnosti RIMADO s.r.o.

3. Digitální služba

Poskytovanou digitální službou je Online kasa - webová aplikace sloužící k odeslání evidence elektronických tržeb přes webový prohlížeč, nebo prostřednictvím SMS a služeb pro vystavování elektronických účtenek prostřednictvím e-mailu, SMS nebo tisku účtenek.

4. Objednávka

K objednávce dochází odesláním objednávky ze strany klienta prostřednictvím internetového portálu www.onlinekasa.cz, nebo prostřednictvím e-mailové zprávy nebo telefonního hovoru a následnou akceptací objednávky ze strany provozovatele. Těmito úkony se provozovatel a klient zavazují k tomu, že se budou řídit těmito smluvními podmínkami.

5. Cena za skužby

Ceny za poskytování digitálních služeb jsou uvedeny v ceníku dostupném na adrese: https://www.onlinekasa.cz/cenik-a-objednavka/

6. Práva a povinnosti provozovatele

  • Provozovatel je povinen zajistit nepřetržitý provoz služby s maximálním výpadkem 2% za rok.
  • Provozovatel je povinen upozornit klienta včas na skutečnost, že se blíží uplynutí doby, na kterou má klient předplacenou službu.
  • Provozovatel má právo okamžitě zrušit službu klientovi, který je v prodlení s platbou za službu déle než 5 dní. V případě zrušení služby z důvodu neuhrazení služby klientem, neodpovídá provozovatel za škodu vzniklou ztrátou dat klienta a ztrátou dostupnosti provozovaných služeb.
  • Provozovatel neposkytne třetím stranám ani zpracovatelům dat žádné informace týkající se provozovaných služeb, které by tak mohly být zneužity v obchodním styku.

7. Práva a povinnosti klienta

  • Klient je povinen uvést v objednávce služby pravdivé údaje pro účel fakturace.
  • Klient je povinen udržovat své údaje aktuální pro účely komunikace s provozovatelem.
  • Klient je povinen řádně a včas uhradit sjednanou částku za využití služeb.

8. Odpovědnost za provozování digitální služby

Provozovatel nese odpovědnost za provozování digitální služby uvedené v bodu 3 těchto obchodních podmínek.
Provozovatel nenese odpovědnost za provozování souvisejích služeb třetích stran ohledně elektronické evidence tržeb EET a vystavování elektronických účtenek.

9. Fakturační období

Fakturační období počíná běžet dnem akivace poskytované digitální sližby.

10. Ukončení poskytování služby

Provozovatel je povinen o ukončení poskytování digitálních služeb infomovat klienta a to nejméně 1 měsíc před ukončením. V takovém případě je provozovatel povinen vrátit objednavateli alikvotní část z fakturované částky.
Dojde-li k ukončení poskytování digitálních služeb ze strany provozovatele z důvodu hrubého porušení smluvních podmínek ze strany klienta, nemá klient nárok na vrácení alikvotní části fakturované částky.

11. Reklamace digitální služby

Reklamace se oznamuje a uplatňuje prostřednictvím elektronické pošty na adrese: info@onlinekasa.cz.

12. Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů se řídí Zásadamy zpracování osobních údajů dostupných na adrese https://www.onlinekasa.cz/ochrana-osobnich-udaju.html

13. Závěrečná ujednání

Využíváním digitálních  služeb provozovatelem souhlasí klient s těmito obchodními podmínkami.

Veškerá smluvní ujednání mezi provozovatelem a klientem, která nejsou uvedena v těchto obchodních podmínkách se řídí Právním řádem ČR.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 19. 3. 2020.

Evidence EET pomocí SMS.

Bez zbytečných nákladů. Bez chytrého telefonu. Bez připojení k internetu.

Online kasa je dostupná na vlastním zařízení přes webový prohlížeč.

online kasa odkudkoli z internetu

EET online řešení využívají

alfatactical.cz
ekulturistika.cz
fitsport.eu
chytrazidle.cz
vezukytku.cz
zbranerudna.cz